Over mij

Ik ben als universitair docent filosofie verbonden aan de Protestantse Theologische Universiteit, waar ik werkzaam ben binnen het Moral Compass Project. Hoewel ik breed geïnteresseerd ben, houd ik me vooral bezig met enkele fundamentele thema’s in de ethiek (objectiviteit, reflectie en onthechting) en met emoties (de relatie tussen emoties en waarden, en specifieke emoties zoals afgunst, jaloezie en bewondering). In mijn werk laat ik me zowel leiden door de geschiedenis van de filosofie als door hedendaagse denkers.

De foto op deze website laat een zogenaamde ‘nachtvlinderval’ zien. De lamp die het laken verlicht, trekt ‘s nachts een grote hoeveelheid nachtvlinders en andere insecten aan. Regelmatig ben ik in het donker op de Veluwe te vinden om op deze manier nachtvlinders te inventariseren. Het beeld illustreert de manier waarop ik de filosofie opvat. De filosofie probeert, zoals een lamp die schijnt in de nacht, te verhelderen: door een goede vraag, een strenge redenering, een verrassend gezichtspunt maakt ze dingen duidelijk. Filosofie heeft bovendien alles te maken met verwondering: niet alleen wordt ze uit verwondering geboren, maar ze inspireert ook tot verwondering. Zoals de lamp en het laken ons zicht bieden op een ‘verwonderenswaardige’ wereld vol bijzondere organismen, zo leidt ook de filosofie tot verwondering over de rijkdom en diepte van de wereld waarin we leven. 

Rob-38

Momenteel werk ik aan een door NWO gefinancierd VENI-project (2018 – 2022): Reflective Equilibrium and Practical Wisdom. Dit project handelt ten diepste over de vraag ‘hoe komen we eigenlijk te weten wat we, in een gegeven situatie, moeten doen?’ Ik verken twee verschillende visies op deze thematiek. De eerste draait om reflectief equilibrium, een bepaalde methode van ethische reflectie. De tweede draait om morele waarneming, een te vormen vermogen om steeds beter te ‘zien’ wat er in concrete situaties van ons gevraagd wordt. Ik laat zien dat beide visies op zichzelf genomen tekortschieten en hoe we ze op een zinvolle manier met elkaar kunnen verbinden.  

Ook schrijf ik op dit moment een boek over afgunst. In het boek onderzoek ik onder andere wat afgunst is, wat het verschil is tussen afgunst en jaloezie, hoe afgunst ontstaat, of afgunst moreel gezien per se problematisch is, en hoe we met deze pijnlijke emotie om moeten gaan.

Tussen 2012 en 2016 werkte ik aan een proefschrift over de vraag ‘Zijn er goede redenen om moreel te leven?’. Ik onderzocht die vraag door me te concentreren op de moraalfilosofie van Søren Kierkegaard en die te confronteren met een hedendaags debat over redenen voor ons handelen. Het proefschrift (waarvan een handelseditie verschenen is bij Palgrave Macmillan) schreef ik aan de Universiteit Antwerpen (onder begeleiding van em. prof. dr. Johan Taels) en de Radboud Universiteit Nijmegen (onder begeleiding van em. prof. dr. Paul van Tongeren).

Rob-37

About me

I am an assistant professor in philosophy, working at the Protestant Theological University in Amsterdam, the Netherlands, where I am affiliated with its Moral Compass ProjectI like to think of myself as an all-round philosopher but in recent years my work has mostly focused on fundamental topics in ethics (objectivity, reflection, and detachment) as well as on emotions (both the relation between emotion and value, and specific emotions such as envy, jealousy and admiration). In my work I am inspired by the history of philosophy as well as by contemporary philosophers. 

The picture on this website shows a so-called ‘moth trap’. At night, the lamp that lights the screen attracts a large number of moths and other insects. I am regularly at the Veluwe (a large area of forests and heathlands in the middle of the Netherlands) at night to survey moths in this manner. The image nicely illustrates how I understand philosophy. Like a lamp that shines in the night, philosophy aims to shed light: through questions, rigid arguments or surprising points of view, it clarifies. Philosophy, moreover, is intimately connected to wonder: not only does it arise from wonder, it also inspires wonder. Like the lamp and the screen reveal a wondrous world full of extraordinary creatures, so too philosophy can fill us with wonder about the richness and the depth of the world we live in.  

Currently I am working on a NWO VENI research project (2018 – 2022): Reflective Equilibrium and Practical Wisdom. The project’s most fundamental question is ‘how do we come to know what we, in a particular situation, should do?’ I explore two different views on this subject. The first revolves around reflective equilibrium, a particular method of ethical reflection. The second revolves around moral perception, a capacity that allows us to discern what is morally at stake in the situations we find ourselves in. I argue that, by themselves, these views are insufficient and search for meaningful ways of integrating them.  

I am also writing a book (in Dutch) on envy. I explore what envy is, the differences between envy and jealousy, what causes us to feel envy, whether envy is necessarily morally problematic, and how we should deal with this painful emotion.

Between 2012 and 2016 I wrote a dissertation that examined the question ‘Are there good reasons to choose to live an ethical life?’ I explored this issue by focusing on the moral philosophy of Søren Kierkegaard and confronting it with the contemporary metaethical debate about reasons for action. The dissertation (a rewritten version of which was published by Palgrave MacMillan was written at the University of Antwerp (supervisor: em. prof. dr. Johan Taels) and the Radboud University Nijmegen (em. prof. dr. Paul van Tongeren).